معاونت توسعه

انجمن های زیر گروه

[-] گروه تحقیق و توسعه

[-] اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

[-] اداره تجهیزات پزشکی

[-] اداره امور حقوقی، قراردادها و املاک

[-] مدیریت بودجه

[-] مدیریت امور مالی

[-] مدیریت منابع انسانی امور عمومی

[-] مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

موضوع

(1/1)

[1] سلام

[2] آغاز

[3] ناهار

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version